Category - Other (Page 3/5)

ვაშლოვანი - დათვის ხევის ნიჟარები და ცხოველთა ნაკვალევი
ვაშლოვანი - დეფორმირებული ზღვიური დანალექები
ვაშლოვანი - მდინარის ტერასები
ვაშლოვანი - მერცხლების ქალაქი
ვაშლოვანი - პარკის მისტიური სტუმარი
ვაშლოვანი - სამხრეთული სპილოს ძვალი
ვაშლოვანი - ქვიშაქვის ბუნებრივი ქანდაკებები
თარხნიშვილების სასახლე და აბანო
მასშტაბური ტექტონიკა
მენჰირი