მენჰირი

მენჰირი

Short description: menhir (ფრანგულად men, “ქვა” და hir, “გრძელი”. მიწაში ჩარჭობილი გრძელი ქვები. ცალკეული ან კომპლექსის შემადგენელ ნაწილად. ზუსტი დანიშნულება უცნობია. ეს ქვები მთელ მსოფლიოშია გაბნეული. სხვადასხვა სიმაღლის, ერთეული ან ჯგუფურად განლაგებული. ევროპაში, აფრიკაში და აზიაში გვხვდება, მაგრამ ყველაზე მეტი დასავლეთ ევროპაშია. ისინი პრეისტორიოული ხანის სხვადასხვა პერიოდებშია აშენებული და წარმოადგენენ დიდი მეგალითური კულტურის ნაწილს, რომელიც ყვაოდა ვეროპაში და მის ფარგლებს გარეთაც. ბოლოდროინდელი მონაცემებით, მენჰირები -7 ათასი წლის წინანდელია.

Additional information: No additional information

მენჰირიOther
Loading...
0/5 Rating (0 Vote)
geo The monument of national significance
Altitude: ≈ 1777 m
Point embed code
Mark point as visited
Add poi to wishlist
Report about mistake